Rammeplanen for barnehager

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave.
Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/