Styringsdokument 2015-2020

Norlandia Barnehagenes styringsdokumentet presenterer vårt faglige fundament for arbeidet i barnehagen - våre holdninger, tankesett og vår kvalitet.

«Kvalitet oppstår i hverdagen – skapt av oss og opplevd av våre brukere!»

Styringsdokumentet tar utgangspunkt i Norlandiakonsernets overordnede dokumenter og de nasjonale dokumenter som beskriver og gir rammer for barnehagedrift i Norge.

Med utgangspunkt i «Barnets beste» og «et humanistisk menneskesyn» tar vi med oss et læringsperspektiv der læring skjer gjennom hele livet og at en positiv livsholdning bidrar både til styrket læring og selvtillit, og til bedre helse og livskvalitet.

Vårt sterke fokus på at «Barns oppvekstsvilkår og robuste psykiske helse styrkes gjennom relevant og seriøs tidlig innsats» understreker barnehagens utrolig viktige samfunnsmandat og betydning av barnehagens arbeid for barns liv og velferd.

Styringsdokumentet gir føringer for all planlegging, dokumentasjon og gjennomføring av hverdagen i barnehagen – et godt liv hver dag.

Styringsdokumentets praktiske gjennomføring skal gjenfinnes i barnehagens årsplan, i form av konkrete målsettinger og tiltak.